Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wnioski można składać od 30.06.2024 do 15.07.2024r.

O wsparcie w ramach Programu dotacji (granty) mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie. O wsparcie w Programu stypendialnego (stypendia) mogą ubiegać się twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy i naukowcy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez Internet, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniające wymogi określone w Regulaminie.

Program dotacji (granty):

Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

W celu uzyskania wsparcia w formie grantu Przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
  • Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej;
  • Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych;
  • Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw;
  • Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Program stypendialny (stypendia):

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia: mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych; związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego; związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji; związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia:

  • mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych;
  • związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego;
  • związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji;
  • związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania:

Program dotacji (granty): 80%
Program stypendialny (stypendia): 5.000 zł brutto na miesiąc

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a251-program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju/

Scroll to Top