Program Wsparcia Edukacji

Trwa 2. edycja „Programu Wsparcia Edukacji”. Program to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. 

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań:

 1. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy;
 2. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego;
 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół;
 4. organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów;
 5. inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Realizacja działań powinna wpisywać się merytorycznie w zakres rzeczowy jednego z czterech modułów:

1.    moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja” – obejmujący następujący zakres:

 1. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 2. wyzwalanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie i kreatywności poprzez wykorzystanie materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 3. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym;
 4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii;

2.    moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” – obejmujący następujący zakres:

 1. odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi przedmiotu historia, określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.);
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi;
 3. wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395, z późn. zm.);

3.    moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” – obejmujący następujący zakres:

 1. popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport;
 2. popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych;
 3. kształtowanie pozytywnych wzorców poprzez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu, w szczególności połączeniu rozwoju cech psychofizycznych uczniów oraz cech społeczno-kulturowych;
 4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

4.    moduł nr 4 – „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” – obejmujący następujący zakres:

 1. budowanie integracji międzypokoleniowej przez zawiązanie łączności między generacjami,
 2. budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej,
 3. promocja społeczeństwa doceniającego wartość jednostki oraz wartość i zasoby każdej generacji, a także rolę młodych i starszych osób w ich rodzinach i społecznościach,
 4. podnoszenie poziomu zrozumienia wspólnoty interesów oraz szans i korzyści wynikających z wymiany wiedzy i doświadczeń między pokoleniami,
 5. budowanie społeczeństwa wiedzy,
 6. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
 7. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

Podmioty uprawnione do udziału w programie:

 • organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;
 • podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

W ramach poszczególnych modułów uzyskać można dotację w wysokości:

 1. „Innowacyjna edukacja” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 2. „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 3. „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,
 4. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł
   – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10%.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 23 czerwca 2023 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji

Scroll to Top