Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23 w ramach Działania: 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów znajdujących się na liście podstawowej Strategii Terytorialnych OPPT.

Projekt powinien dotyczyć przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
 • restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców;
 • projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru uprawnieni są wnioskodawcy oraz partnerzy należący do jednej z poniższych grup:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Administracja rządowa,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Wspólnoty, spółdzielnie i TBS,
 • MŚP,
 • Instytucje kultury,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Nabór wniosków trwa od 05.09.2023r do 04.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top