Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – nabór wniosków

Trwa nabór wniosków ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu(typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie).

W ramach działania mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie miasta, które uczestniczyły w realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” oraz m. st. Warszawa.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą wdrażały inwestycje określone w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury.

W zakresie gospodarowania wodami opadowymi wspierane będą systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielononiebieskiej infrastruktury.

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 77% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać do 30.11.2023 r.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-adaptacja-terenow-zurbanizowanych-do-zmian-klimatu/

Scroll to Top