Środki na zarządzanie zasobami wodnymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformował, że od 5 do 31 października 2023 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O pomoc mogą ubiegać się:

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych. Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla kraju wynosi 140,7 mln zł.
  2. gmina na operację w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla województwa mazowieckiego wynosi 36,7 mln zł.

Wysokość refundacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach ogłoszonego naboru wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/nabor-wnioskow-na-zarzadzanie-zasobami-wodnymi.html

Scroll to Top