Ochrona przyrody i klimatu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu. Nabór nr: FEDS.02.07-IZ.00-021/23.

Na co można otrzymać wsparcie?
Typ 2.7.C Czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. w zakresie zachowania, ochrony i odtworzenia siedlisk i gatunków przyrodniczych, ochrony in-situ i ex-situ, reintrodukcji, eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych, inwestycje ograniczające antropopresję i negatywne skutki oddziaływania człowieka na tereny chronione i wspierające zrównoważony rozwój terenów chronionych, oraz wszystkie inne działania wskazane jako zakres działań ochronnych w odpowiednim planie/dokumencie dotyczącym ochrony przyrody.

Beneficjenci:

  • jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
  • Lasy Państwowe,
  • parki narodowe i krajobrazowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST,
  • uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • lokalne grupy działania,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • duże przedsiębiorstwa, MŚP.

Nabór wniosków trwa od 01.08.2023r do 17.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top