Jednolity tekst ustawy o referendum lokalnym

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o referendum lokalnym. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 czerwca 2023 r.

Opublikowany dokument nie obejmuje m.in. niektórych przepisów dotyczących przeprowadzania ponownych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do nowych rad, ponownych i przedterminowych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum lokalnego, przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której znowelizowany Kodeks wyborczy wszedł w życie.

Zgodnie z opublikowanym tekstem, z wnioskiem o przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić:  grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy; statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego; organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku, gdy referendum ma dotyczyć utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, z wnioskiem może wystąpić jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top