Nabór na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń gmin lub powiatów tworzonych przez te jednostki.

Dziedzina finansowania: Przedsięwzięcia związane z realizacją działań planistycznych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu;

VIII. 3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje związane z ochroną środowiska.

Wnioski należy składać w terminie od 10.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Źródło: WFOŚiGW Poznań

Scroll to Top