Wsparcie ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich

Trwa nabór wniosków do programu grantowego o nazwie „Wsparcie ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich” realizowanego przez Fundację Enea. Istotą Programu jest wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną, z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów.

Uprawnionym do zgłaszania wniosku w ramach Programu jest koło gospodyń wiejskich lub ochotnicza straż pożarna. Wnioski można zgłaszać do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu., nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r.

Do Programu można zgłaszać wyłącznie projekty niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowane przez koło gospodyń wiejskich lub ochotniczą straż pożarną.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych dla projektów realizowanym przez OSP oraz 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy) złotych dla projektów realizowanych przez KGW.

Kwota przyznanego wsparcia może służyć sfinansowaniu w całości lub części zgłoszonego projektu. Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż wnioskowana kwota.

Beneficjent w razie wyboru jego projektu zobowiązuje się go zrealizować w terminie 6 miesięcy, od daty uzyskania wsparcia (przekazania darowizny na konto bankowe Beneficjenta). W uzasadnionych przypadkach Fundacja może wydłużyć termin realizacji projektu.

Beneficjent w ramach Programu może otrzymać wsparcie wyłącznie jeden raz w ramach Programu.

źródło: https://www.enea.pl/fundacja

Scroll to Top