Kultura i turystyka – nabór wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, Typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych), nr FEMA.05.07-IP.01-039/24 dla regionu RWS i RMR.

Wnioski można składać od 14.05.2024 do 24.06.2024 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:         

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego        
 • Instytucje kultury i sportu        
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego        
 • Kościoły i związki wyznaniowe        
 • Niepubliczne instytucje kultury i sportu        
 • Organizacje pozarządowe        
 • Lokalne Grupy Działania        
 • Administracja publiczna        
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:         

 • Projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) i zmierzające do modernizacji oraz rozwoju systemów oznakowania istniejących szlaków turystycznych i wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.: usuwanie barier architektonicznych), z uwzględnieniem ochrony terenów otwartych, w szczególności przez utrzymywanie jak najwyższego poziomu powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowywanych terenów (w tym zazielenianej i umożliwiającej infiltrację wód opadowych).         
 • Działania prowadzące do rozwoju oferty turystycznej istniejących szlaków turystycznych, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji (promocja dotyczy wyłącznie istniejącego szlaku turystycznego będącego przedmiotu projektu) oraz zmierzające do wprowadzenia innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów czy wykorzystywania efektów współpracy i synergii do realizacji usług turystycznych, co pozwoli na wzrost dochodów i tym samym przyczyni się do odbudowy lokalnych gospodarek.        
 • Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.         
 • Projekty zrównoważonej turystyki w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej        
 • Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.        
 • Kwalifikowalne do dofinansowania będą: istniejące szlaki turystyczne. Za istniejące szlaki turystyczne uznajemy wytyczoną trasę (np. w przestrzeni wirtualnej lub w terenie), jak również  punkty (np. miejsca, osoby, produkty), w oparciu o które można wytyczyć trasę służącą do odbywania wycieczek, posiadającą jednolite oznaczenie (symbole) i wyposażoną w informacje, które umożliwią dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych, miejsc/wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym oraz obiektów krajoznawczych widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych na Mazowszu.
 • Realizowane projekty muszą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest zorientowane na poprawę oferty regionalnej i podregionalnej, tzn. turystycznej i kulturalnej, bazującej na walorach Mazowsza lub regionów etnograficznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych położonych w jego granicach i przynależne do istniejących szlaków turystycznych, włączeniem społecznym w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 5 000 000 PLN.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/57-kultura-i-turystyka-3/

Scroll to Top