Nowy nabór wniosków na projekty infrastrukturalne w kulturze

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o kolejnym naborze wniosków inwestycyjnych Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. Do rozdysponowania jest 800 mln zł w trybie konkurencyjnym.

Wnioski można będzie składać od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

W ramach Priorytetu VII Kultura o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • państwowe instytucje kultury;
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową;
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymieniane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308);
 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, położonych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
 • samorządowe instytucje kultury, położone w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne;
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego, tylko w zakresie ww. obiektów – inne niż wskazane w pkt. 1-4;

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

W ramach naboru będą wspierane inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez ukierunkowane wsparcie w dwóch obszarach:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej):

tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach Obszaru 1 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), która w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na potrzeby działalności kulturalnej.

Cel ten zostanie spełniony, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego:

podniesienie atrakcyjności, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty najcenniejszych zabytków w kraju, tj. zabytków:

a) wpisanych imiennie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
b) znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP,
c) posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,
d) wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i:
– położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub
– położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/800-milionow-zlotych-na-kulture-nowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-feniks

Scroll to Top