Kultura i turystyka

Nabór wniosków nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.3 Kultura i turystyka, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

1. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach miejskich:
a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,
b) Udostępnianie i ułatwianie dostępu do dóbr kultury oraz zastosowanie nowoczesnych technologii (wyłącznie jako element projektu),
c) Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

2. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach innych niż miejskie:
a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,
b) Udostępnianie i ułatwianie dostępu do dóbr kultury oraz zastosowanie nowoczesnych technologii (wyłącznie jako element projektu),
c) Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalne.

3. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach miejskich:
a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne,
b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (wyłącznie jako element projektu).

4. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie:
a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne,
b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (wyłącznie jako element projektu).

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:
a) Administracja rządowa,
b) Instytucje kultury,
c) Instytucje sportu,
d) Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
e) Jednostki naukowe,
f) Jednostki Samorządu Terytorialnego,
g) Jednostki organizacyjne działające w imieniu  jednostek samorządu terytorialnego,
h) Kościoły i związki wyznaniowe,
i) Niepubliczne instytucje kultury,
j) Niepubliczne instytucje sportu,
k) Organizacje pozarządowe,
l) Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
m) Podmioty ekonomii społecznej,
n) Pozarządowe organizacje turystyczne,
o) Uczelnie,
p) Wspólnoty, Spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
q) MŚP.

Nabór wniosków trwa do 27.09.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top