Kształcenie zawodowe BydOF-IP

Nabór wniosków Nr FEKP.08.15-IP.02-004/23 w ramach: Działania: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP. RP Kujawsko-Pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1) Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego;
2) Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego;
3) Wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego;
4) Wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Typy wnioskodawców:

1) Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe

2) Partnerem projektu może być każdy inny podmiot z katalogu określonego w polu „Typ beneficjenta – ogólny” Szczegółowego Opisu Priorytetów w wersji aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Nabór wniosków trwa od 30.06.2023r do 29.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top