Mikro Granty – wydłużono nabór wniosków

Wydłużono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Mikro Granty.  Nabór wniosków będzie trwał do 21 lipca 2023 r. Przedłużeniu uległ również termin ogłoszenia wyników rekrutacji do dnia 4 sierpnia 2023 r.

Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo Sportu i Turystyki korzystając z najnowszych danych oraz najlepszych praktyk wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. 

Główne cele projektów organizowanych w ramach programu Mikro Granty to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
    upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane w ramach projektu powinny uwzględniać różnorodność zainteresowań i aktywności odbiorców oferty oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Zgłaszane projekty powinny mieć charakter prozdrowotny i służyć podniesieniu świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej.

Beneficjentami Programu mogą być organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

źródło: https://www.mikrograntysportowe.pl/zmiana-daty-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-programie-mikro-granty/

Scroll to Top