Jednolity tekst ustawy o dodatku osłonowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o dodatku osłonowym. Dokument obejmuje zmiany przepisów ogłoszonych przed 19 czerwca 2024 r., w tym dotyczące terminów składania informacji o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego.

W jednolitym tekście uwzględniono zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Dokument obejmuje też oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 19 czerwca 2024 r.

Zgodnie z ustawą, do 15 lipca 2024 r. wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek przedstawić wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego za 2024 r., w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań. 

W latach 2023 – 2025 termin złożenia informacji o dodatku osłonowym za 2022 r. upływa 30 czerwca, natomiast w latach 2025 – 2026 r. informację postępowaniach w sprawie dodatku osłonowego za 2024 r. trzeba będzie złożyć do 15 czerwca.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Na jego realizację gminy otrzymują dotacje celowe z uwzględnieniem kosztu wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jak wskazano w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie do piętnastego dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top