Dofinansowanie dodatkowych lekcji angielskiego dla uczniów

Do 22 lipca br. potrwa nabór wniosków do programu Youngster na rok szkolny 2024/25. W ramach programu około 20 szkół podstawowych z małych miejscowości otrzyma dofinansowanie do organizacji dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów ósmych klas.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku. Dodatkowe zajęcia językowe są przeznaczone dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin na grupę, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Program jest przeznaczony dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców).

W ramach programu organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do pokrycia 50 proc. całkowitych kosztów wynagrodzenia nauczyciela (które wynosić będzie 50 zł brutto) oraz do zorganizowania w razie takiej konieczności dowozu uczniów na zajęcia.

Zgłaszać się mogą gminy, które nie uczestniczyły w programie Youngster (począwszy od edycji w roku szkolnym 2018/19). Wyjątkiem są gminy w których nauczyciel języka angielskiego uzyskał tytuł YoungMASTER.

W ramach rekrutacji premiowane będą wnioski gmin o najniższym wskaźniku podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca (średnia przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej z 3 ostatnich lat) oraz te, w których średni wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego w szkole w latach 2023 oraz 2024 był najniższy.

Szkoła jest zgłaszana przez organ prowadzący. Dokumenty aplikacyjne (Deklaracja uczestnictwa, Informacja o nauczycielu) po wypełnieniu muszą zostać wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji elektronicznej (skan) do 22 lipca 2024 r. na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl. Formularze obu dokumentów oraz regulamin rekrutacji publikujemy w załącznikach pod tym tekstem.

Lista zakwalifikowanych do programu szkół wraz listą rezerwową zostanie opublikowana na stronie internetowej programu. Tam też znaleźć można dodatkowe informacje dot. rekrutacji.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-dofinansowania-dodatkowych-lekcji-0

Scroll to Top