Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach : Działania nr: 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23.

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem. Wsparcie będzie ukierunkowane na poprawę dostępności infrastruktury przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres, w jakim nastąpi poprawa dostępności infrastruktury, powinien gwarantować wysoką jakość kształcenia.

Wsparte działania mogą polegać na: budowie (rozumianej jako odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz w uzasadnionych sytuacjach – budowa nowego budynku), przebudowie lub remoncie obiektów w celu ich modernizacji i/lub adaptacji na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie budowy nowego budynku jest możliwe pod warunkiem wykazania, że taka potrzeba wynika z przeprowadzonych długofalowych analiz demograficznych. Wszystkie nowo budowane obiekty muszą spełniać normy dla budynków pasywnych, przyjęte przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Nabór wniosków trwa od 31.10.2023r do 11.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top