Autobusy dla mazowieckich szkół

Zarząd Województwa Mazowieckiego uruchomił Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Wnioski należy składać w terminie do 17 listopada 2023 r.

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością) do szkół. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie finansowe są gminy z terenu województwa mazowieckiego. Finansowanie programu będzie realizowane w 2024 r.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zakupy nowych autobusów szkolnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia), przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 18 osób łącznie z kierowcą oraz odpowiadających homologacji właściwej dla tego typu pojazdów.

Wysokość i warunki pomocy finansowej:

  • Dofinansowanie zakupu autobusu może wynieść do 70% kosztów netto i nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.
  • Wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 30% kosztów netto zakupu autobusu.
  • Koszt podatku VAT Beneficjent zobowiązany jest pokryć ze środków własnych i nie stanowi on wkładu własnego Beneficjenta.
  • Pomoc finansowa będzie przekazana beneficjentom jednorazowo w terminie określonym w umowie.
  • Beneficjent zobowiązany jest zapewnić wkład własny ze środków własnych.
  • Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych. Wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia realizowanych ze środków Województwa Mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
  • Zakup autobusu nie może być łączony z programami o podobnym zakresie rzeczowym, realizowanym przez Beneficjenta.

W ramach naboru jednostka samorządu terytorialnego może złożyć tylko 1 wniosek na realizację jednego zadania, z wyjątkiem m.st. Warszawy, dla którego dopuszcza się złożenie maksymalnie 3 wniosków.

źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/pieniadze-do-wziecia/programy-wsparcia-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Scroll to Top