Infrastruktura wodno – ściekowa

Nabór nr: FESW.02.06 – IZ.00-002/23 o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska 2.6  Infrastruktura wodno – ściekowa.

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla projektów dotyczących:

a) rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej (budowa, rozbudowa, modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej, w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania siecią zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

b) rozwoju infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (budowa lub poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni), w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi, zgodnie z priorytetami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

c) rozbudowy systemów wodociągowych (nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody, instalacja inteligentnych systemów zarządzania siecią, jako element projektu wodno-kanalizacyjnego (do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Wnioskodawcy:

a) Administracja publiczna tj. jednostki samorządu terytorialnego;

b) Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

c) Służby publiczne tj. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

d) Partnerstwa tj. Partnerstwa Publiczno – Prywatne (projekty hybrydowe).

Nabór wniosków trwa od 30.11.2023r do 15.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top