FEnIKS – środki na inwestycje w ciepłownictwo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ogłosił nabór projektów w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodnicze, budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: : jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.

Dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 31.01.2024 r. o godz. 24.00.

źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx-0201-iw01-00123

Scroll to Top