Infrastruktura w edukacji zawodowej – nabór wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wnioski można składać od 12.07.2024 do 16.09.2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: szkoły i inne placówki systemu oświaty (Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe (w tym m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe).

Wsparciem objęte będą projekty prowadzące do poprawy warunków nauczania dla wszystkich uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego i poprawy wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 7 500 000 PLN

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-infrastruktura-w-edukacji-zawodowej/

Scroll to Top