FEnIKS – Priorytet VIII Kultura – nabór wniosków

29 czerwca br. zostanie opublikowane ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków inwestycyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS) na lata 2021-2020, Priorytet VIII Kultura. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września br.

W ogłoszeniu o naborze udostępniony zostanie regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami określający: zasady ubiegania się o dofinansowanie, procedurę naboru oraz oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

W ramach naboru wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez wsparcie dwóch obszarów:

  • Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawy obsługi ruchu turystycznego, tworzenia lub wzmocnienia marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwał do 29 września br.

Kolejny nabór wniosków w sposób konkurencyjny jest planowany w 2024 roku.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-nowego-programu-feniks—juz-w-czerwcu

Scroll to Top