Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach: Działania: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schematu: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

 • Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych;
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego;
 • Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia i opieki całodobowej, takich jak: rodzinne domy pomocy, placówki krótkookresowego pobytu przeznaczone na cele opieki wytchnieniowej;
 • Rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność w szczególności osób z niepełnosprawnościami;
 • Rozwój usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych;
 • Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w całodobowych placówkach opieki;
 • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji całodobowych placówek opieki o charakterze długoterminowym;
 • Poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej;
 • Usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym;
 • Uzupełniająco do typów 2-10 działania zwiększające mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu takie jak: utworzenie wypożyczalni (lub sfinansowanie kosztów wypożyczenia) sprzętu niezbędnego do opieki i rehabilitacji (na obszarach o jego niskiej dostępności), likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), dowożenie posiłków, zapewnienie transportu door-to-door, usługi zdrowotne;
 • Usługi interwencji kryzysowej;
 • Usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Realizacja pierwszego typu projektu polegającego na tworzeniu  i funkcjonowaniu zgodnych z ustawą  centrów usług społecznych jest obligatoryjna. Pozostałe typy realizowane tylko łącznie z typem pierwszym.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

– jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe zostało zawężone w kryterium dostępu numer C.11 do gminy, na terenie której utworzone zostanie centrum usług społecznych lub funkcjonuje centrum usług społecznych utworzone ze środków programu PO WER.

Nabór wniosków trwa do 17.07.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top