FEnIKS 2021-2027 – metodyka i kryteria wyboru projektów

W programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 każdy wniosek w zakresie priorytetów I-VII będzie oceniany kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami specyficznymi dla danego działania/typu projektu. Kryteria horyzontalne to zbiór wspólnych kryteriów dla oceny wszystkich projektów w programie w zakresie priorytetów I-VII. Wnioski w zakresie priorytetu VIII będą oceniane jedynie kryteriami specyficznymi dla projektów pomocy technicznej. Ponadto kryteria horyzontalne nie mają zastosowania w przypadku projektów fazowanych oraz projektów złożonych przez podmiot/podmioty wdrażające instrumenty finansowe ocenianych oddzielnym zestawem kryteriów.

Zarówno kryteria horyzontalne, jak i specyficzne składają się z grupy kryteriów obligatoryjnych oraz rankingujących (z wyłączeniem kryteriów specyficznych dla projektów pomocy technicznej, które składają się wyłącznie z kryteriów obligatoryjnych).

Kryteria obligatoryjne oceniane będą zerojedynkowo (możliwa ocena: TAK/NIE, a w uzasadnionych wypadkach NIE DOTYCZY). Niespełnienie kryterium (ocena: NIE) eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych, zarówno z grupy kryteriów horyzontalnych, jak i specyficznych, otrzyma ocenę „TAK” lub w uzasadnionych przypadkach „NIE DOTYCZY”.

Kryteria rankingujące są kryteriami punktowymi, a ich celem jest premiowanie określonych cech projektów, pożądanych z punktu widzenia zapisów programu. Niespełnienie kryterium (ocena 0 pkt.) nie eliminuje projektu z możliwości otrzymania dofinansowania. Liczba zebranych punktów decyduje o pozycji projektu na liście rankingowej. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji o pozycji na liście rankingowej decydują kryteria rozstrzygające wskazane spośród kryteriów rankingujących.

Minimalna liczba punktów wymagana do rekomendowania projektu do wsparcia oraz kolejność kryteriów rozstrzygających jest określana w Regulaminie wyboru projektów.

źródło: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/metodyka-i-kryteria-wyboru-projektow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

Scroll to Top