FEM – środki na magazyny energii i ciepła.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii typ projektów: Magazyny energii i ciepła.

Wnioski można składać od  13.03.2024 do 22.04.2024 r.

W ramach naboru dofinasowane będą:

  • zakup i montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła, działających wyłącznie na potrzeby istniejącej/-ych instalacji OZE.
  • działania edukacyjne w tym: kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw, zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska. Premiowane będą projekty, które będą wykorzystywać jak największą liczbę użytych narzędzi kampanii informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, magazynów energii, racjonalnego używania energii oraz szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Wnioski mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
  • jednostki organizacyjne JST.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 6 000 000,00 PLN.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-odnawialne-zrodla-energii/

Scroll to Top