Ochrona przyrody i klimatu

Nabór nr FEDS.02.07-IZ.00-078/24 w ramach Działania 2.7 Ochrona przyrody i klimatu, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakres wsparcia obejmuje tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych, w tym:

 • kompleksowe oznakowanie szlaków rowerowych znakami drogowymi (zgodnie z definicjami poniżej);
 • nasadzenia liniowe, punktowe drzew na terenach o wysokiej ekspozycji słonecznej cieniujące szlaki rowerowe. 
 • Wsparciem będzie mogła być objęta także infrastruktura towarzysząca (m.in. toalety, w tym przenośne), parkingi rowerowe i stojaki rowerowe, punkty napraw rowerów, ciągi komunikacyjne, wiaty z miejscem do odpoczynku i grillowania), a także elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci) – do 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Ponadto możliwe będzie finansowanie (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) działań edukacyjnych jako elementu uzupełniającego tj. kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa, związanych bezpośrednio z realizowanym projektem, z zachowaniem standardów dostępności, z wykorzystaniem różnorodnych form i kanałów komunikacji, w celu dotarcia do możliwie największej liczby mieszkańców. W ramach naboru nie będą finansowane wydatki na parkingi samochodowe i drogi dojazdowe.
 • Ponadto w ramach typu projektu 2.7.D wyłącza się z możliwości dofinansowania wydatków dotyczących parków narodowych oraz projekty wykraczające poza obszar województwa dolnośląskiego. Natomiast w przypadku realizacji projektu na obszarach Natura 2000 pokrywających się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody konieczne będzie wskazanie we wniosku o dofinansowanie braku interwencji z programu krajowego FEnIKS.    

Beneficjenci:

 • jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST,
 • uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • lokalne grupy działania,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • duże przedsiębiorstwa, MŚP. 

 Nabór wniosków trwa od 20.03.2024r do 15.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top