FEL – Turystyczne Lubelskie – nabór wniosków

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż ruszył nabór nr FELU.07.10-IZ.00-002/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 23:59

Do naboru w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) mogą przystąpić wskazani wnioskodawcy:
− Jednostki samorządu terytorialnego,
− Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
− Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
− Partnerstwa publiczno – prywatne,
− Lasy Państwowe parki narodowe i krajobrazowe,
− Straż pożarna,
− Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
− Kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
− Organizacje pozarządowe,
− Podmioty ekonomii społecznej

W naborze wsparcie można uzyskać w ramach następujących typów projektów:

1. Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady).|
2. Roboty budowlane, modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
3. Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/710-turystyczne-lubelskie-2/

Scroll to Top