„Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Program priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Wniosek wstępny składa szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjentem końcowym jest organ prowadzący szkołę.

Maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie lub wyposażenie istniejącej ekopracowni wynosi:

do 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej, oraz

do 75 000 zł w przypadku pracowni dedykowanej OZE.

Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek wstępny na utworzenie jednej lub wyposażenie istniejącej pracowni przyrodniczej albo dedykowanej OZE.

Nabór wniosków trwa do dnia 30.06.2023 r. do godz. 15:00.

Źródło: WFOŚiGW Toruń

Scroll to Top