Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nabór nr: FEDS.02.01-IZ.00-042/23.

Dofinansowanie można otrzymać na Typ 2.1 A – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych, tj. budynków JST, jednostek organizacyjnych JST; ponadto budynków organizacji pozarządowych i LGD prowadzących działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz podmiotów ekonomii społecznej (określonych w ustawie o ekonomii społecznej).
Budynki zamieszkania zbiorowego (przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, np. internat) spełniające te warunki również traktowane są jako publiczne, z wyłączeniem budynków, w których świadczona jest całodobowa opieka długoterminowa (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach.

Beneficjentami mogą być:
Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST), jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacje pozarządowe i LGD prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), podmioty ekonomii społecznej (określone w ustawie o ekonomii społecznej).

Nabór wniosków trwa od 03.11.2023r do 07.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top