Nabór w programie „Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony

Do 30 listopada 2023 roku gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wydłużając termin naboru wniosków wprowadzono też kilka zmian w regulaminie projektu.

Początkowo, termin naboru wniosków zaplanowano do 30 września br. Teraz CPPC wydłużyło termin do 30 listopada 2023 r. do godz. 16.00. Wprowadzono też inne zmiany do regulaminu:
– zaktualizowano par. 5 ust. 3 pkt. 15 Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie odwołania do Ustawy wdrożeniowej;
– dostosowano zapisy Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie czasu na odpowiedź w systemie LSI zgodnie z funkcjonalnościami systemu, z dni roboczych na dni kalendarzowe;
– dodano w Regulaminie Konkursu Grantowego informację, iż wniosek o zmianę kontekstu w systemie LSI można złożyć nie później niż 7 dni po zakończeniu Naboru;
– zmodyfikowano wzór Umowy o powierzenie Grantu, w par. 2 ust. 7a doprecyzowano zapis dotyczący terminu wypłaty pierwszej transzy i przesłania Ankiety;
– zmodyfikowano (doprecyzowano) opis wskaźników projektu w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego – Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
– poprawiono oczywiste omyłki pisarskie/rachunkowe w dokumentacji konkursowej bez wpływu na zawartość merytoryczną.

Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego będą wyznaczane dla poszczególnych jst na podstawie algorytmu i będą uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw.
Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu to zaledwie ok. 4 proc., będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy. Taki sposób dysponowania środkami pozwoli na wyrównanie szans mniej zamożnym samorządom.

Samorządy będą mogły rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Środki mogą być przeznaczone na:

​​​​​​​- opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
– specjalistyczne szkolenia,
– zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/cyberbezpieczny-samorzad-do-kiedy-nabor-wnioskow,522280.html

Scroll to Top