Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP

Nabór Nr FEKP.02.10-IZ.02-007/23 w ramach: Działania: 2.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:
– Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych;
– Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową;
– Modernizacja stacji uzdatniania wody;
– Rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia)-wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze;
– Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. W celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:
– Jednostki Samorządu Terytorialnego,
– Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
– Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek    samorządu terytorialnego,
– Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 13.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top