Edukacja przedszkolna

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób konkurencyjny. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna. Numer naboru:  FEPZ.06.08-IP.01-001/23.

Wsparcie można otrzymać na  poprawę jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez:

     a) działania w zakresie edukacji włączającej:­

 • dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,­
 • zajęcia świadomościowe,­
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,­
 • zapewnienie nauczyciela wspomagającego,­
 • zapewnienie asystenta wspomagającego,

      b) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

      c) wsparcie jakości kształcenia poprzez:­

 • rozszerzenie oferty przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, wspierające rozwój kompetencji kluczowych, w tym zielonych kompetencji, a także pobudzające i rozwijające zainteresowania,­ wsparcie metodyczne,­ doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli m.in. w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie,­
 • wsparcie metodyczne,
 • doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migrantów,­
 • działania związane z preorientacją zawodową,­
 • doposażenie placówki (dostosowane do jej potrzeb).

Typy Wnioskodawców:

 • Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać poprawny typ beneficjenta, spośród poniżej wymienionych a wskazanych w SZOP:      

 • Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji,  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne.

Nabór wniosków trwa do 08.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top