Zmiany w pełnomocnictwach do głosowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mieli obowiązek m.in. sporządzania w Centralnym Rejestrze Wyborców aktów pełnomocnictwa oraz prowadzenia ich wykazów.

Zgodnie z proponowanymi przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważnieni pracownicy urzędu będą mieli obowiązek w uzgodnionym terminie sporządzić w Centralnym Rejestrze Wyborców projekt aktu pełnomocnictwa zawierający niepowtarzalny numer nadany przez system teleinformatyczny.

W projekcie rozporządzenia zmieniono również wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w zakresie wymaganych danych. Według proponowanych przepisów,  we wniosku zamieszcza się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Ustawodawca zrezygnował z konieczności podawania we wniosku przez zobowiązanych: imienia ojca i daty urodzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top