Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór nr FELD.02.08-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Konkurs obejmuje typy projektów wskazane w § 4 pkt 3 Regulaminu wyboru projektów tj.:

 • inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
 • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Grupą docelową projektów są inne osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu oraz mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

W ramach typu projektu 3. inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST,
 2. jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 4. administracja rządowa,
 5. Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
 6. instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

W ramach typu projektu 5. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST,
 2. jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 4. WOPR,
 5. OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub OSP, które będą wypełniać kryteria włączenia do KSRG dzięki realizacji projektu oraz będą dążyć do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nabór wniosków trwa do 11.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top