Dofinansowanie Planów adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które polegać będą na opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§ 4 ust. 1) o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem:

  • miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 (których lista stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu);
  • miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 (których lista stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu);

Nabór wniosków trwa do 30.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top