Dofinansowanie na działania upamiętniające Powstanie Styczniowe

Do 2 października br. samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, o dofinansowanie w wysokości od 10 do 80 tys. zł na działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym dotyczące upamiętnienia Insurekcji 1863-64 – poinformowało biuro „Niepodległa”.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł. W jego ramach wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Do dofinansowania kwalifikują się następujące zadania: wystawy wraz z katalogami; koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne; projekty edukacyjno-animacyjne (gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje i spacery tematyczne, spotkania, konkursy); wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych; kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników; murale. Uzupełnieniem tych działań mogą być dodatkowe inicjatywy realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań został ustalony na okres od 1 stycznia 2024 r. do 20 października 2024 r.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Wsparcie może wynieść od 10 do 80 tys. złotych. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. całego budżetu zadania, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać podwyższony, nawet do 100 proc.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania realizowane we współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/do-80-tys-zl-dofinansowania-dla-samorzadowych-instytucji-kultury-na

Scroll to Top