Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr FESW.04.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 4.2 „Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu”, Priorytet 4 „Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego”  programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 typ projektów: „Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”.

W ramach naboru planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie m.in. takich elementów/ rozwiązań jak: drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, spójne sieci tras rowerowych pełniących funkcję komunikacyjną, Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), miejsca parkingowe dla rowerów (np. w formie Bike&Ride), stojaki i wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, likwidacja utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym i rowerowym, kładki/przeprawy rowerowe, podziemne tunele/przejazdy rowerowe, tworzenie możliwie bezkolizyjnych, ciągłych i bezpośrednich tras rowerowych i pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych i rowerów oraz inne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (np. energooszczędne oświetlenie dróg dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów, świecąca nawierzchnia drogi rowerowej) – zakres interwencji kod 083 „Infrastruktura przeznaczona dla rowerów”.

Projekty dotyczące dróg dla rowerów/dróg dla pieszych i rowerów muszą być zgodne z „Koncepcją przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego” lub z innym dokumentem z zakresu planowania transportu na poziomie gminy/powiatu dot. dróg rowerowych przyjętym stosowną Uchwalą przez odpowiedni organ JST (szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje kryterium merytoryczne specyficzne nr 1).

W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, zakres inwestycji objętej projektem powinien być spójny z zapisami odpowiednich planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) lub innymi dokumentami dotyczącymi planowania mobilności miejskiej (szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje kryterium merytoryczne specyficzne nr 4).

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są: Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST); jednostki organizacyjne działające w imieniu JST; Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe.

Nabór wniosków trwa od 31.08.2023r do 31.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top