Bon na laptop dla nauczyciela

Nauczyciele klas IV-VIII mogą składać wnioski o przyznanie bonu 2500 zł przeznaczonego na zakup laptopa. Wnioskować o nie mogą również pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele bibliotekarze czy nauczycielki na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Bon na laptopa przysługuje wszystkim nauczycielom klas IV-VIII, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Bon przysługuje również nauczycielom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym.

Prawo do bonu nie przysługuje natomiast nauczycielom, którzy pozostają w stanie nieczynnym, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków (art. 85t Karty Nauczyciela), przebywają na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni lub są urlopowani albo całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2500 zł i będzie on przyznawany raz na 5 lat. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa 31 grudnia 2025 r.

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia w formie bonu wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski:

  • od 10 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;
  • od 11 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;
  • od 12 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących  klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
  • od 13 października 2023 r. dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bon-na-laptop-dla-nauczyciela

Scroll to Top