Ochrona przyrody i klimatu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu Nabór nr:  FEDS.02.07-IZ.00-045/23.

Typ projektu: Czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. w zakresie zachowania, ochrony i odtworzenia siedlisk i gatunków przyrodniczych, ochrony in-situ i ex-situ, reintrodukcji, eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych, inwestycje ograniczające antropopresję i negatywne skutki oddziaływania człowieka na tereny chronione i wspierające zrównoważony rozwój terenów chronionych, oraz wszystkie inne działania wskazane jako zakres działań ochronnych w odpowiednim planie/dokumencie dotyczącym ochrony przyrody. 

Beneficjenci: jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST, uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, duże przedsiębiorstwa, MŚP. 

Nabór wniosków trwa od 23.10.2023r do 20.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top