Usługi na rzecz rodziny

Nabór nr FELD.07.12-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytetu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny.

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

  1. rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;
  2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie naborze są: instytucje integracji i pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje sportu, kluby sportowe, centra sportu, kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, niepubliczne instytucje kultury, niepubliczne instytucje sportu, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, ośrodki kształcenia dorosłych, podmioty ekonomii społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, wymiar sprawiedliwości, duże przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków trwa do 24.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top