Bioróżnorodność – nabór wniosków FEM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ogłosiła nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.7Bioróżnorodność nr FEMA.02.07-IP.01-014/24 dla regionu mazowieckiego, w tym Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) i Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), 
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,  
 • jednostki samorządowe ochrony środowiska,  
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • kościoły i związki wyznaniowe, 
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • organizacje pozarządowe,  
 • lasy państwowe,  
 • parki krajobrazowe,  
 • jednostki naukowe,  
 • uczelnie, organizacje badawcze.

Wsparcie można otrzymać na:
1.   Głównym celem projektu będzie ochrona bioróżnorodności i odtworzenie gatunków rodzimych.
2.   Zielona infrastruktura stanowiąca sieć wysokiej jakości naturalnych i seminaturalnych obszarów, która będzie planowana, projektowana i zarządzana, w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej (w tym skwery, otwarte przestrzenie publiczne) – wsparcie dla projektów realizowanych wyłącznie w miastach o liczbie mieszkańców nie większej niż 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem stolic powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców).
3.   Pozostałe działania realizowane będą na obszarach miejskich (niezależnie od liczby mieszkańców) i pozamiejskich i będą dotyczyły:
– przywracania utraconej różnorodności biologicznej, tworzenia centrów ochrony rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych jako warunków rozwoju i rozmnażania dla fauny i flory (parki: miejskie, publiczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, eko-parki; ogrody botaniczne; arboreta; ośrodki rehabilitacji; banki genowe);
– ograniczenia rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego geograficznie pochodzenia, w tym roślin inwazyjnych, szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym;
– zapewnienia warunków do wzrostu liczebności populacji rzadkich, ginących, zagrożonych i innych cennych przyrodniczo gatunków;
zakładania łąk kwietnych, stanowiących pokarm dla naturalnych zapylaczy;
– zazieleniania poprzez nasadzenia odmian drzew, krzewów, roślinności prowadzącej do odtworzenia różnorodności biologicznej, które naturalnie występują na Mazowszu, odmian przystosowanych do warunków lokalnych, a jednocześnie asymilujących duże ilości CO2.
4.   Działania edukacyjne mogą stanowić jedynie element szerszego projektu (kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw, zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska).
5.   Planowane do realizacji działania z projektu nie mogą stać w sprzeczności z działaniami wynikającymi z dokumentów planistycznych dla obszaru chronionego (dotyczy projektów realizowanych na obszarach chronionych ).
6.   Planowane do realizacji inwestycje na obszarach chronionych nie mogą obejmować wdrażania działań wynikających z dokumentów planistycznych dla tych obszarów. 
7.   Wsparcie dla projektów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych, dla których opracowano wytyczne dotyczące metod zwalczania (udostępnione na stronie internetowej http://projekty.gdos.gov.pl/kompendia-zwalczania-wybranych-inwazyjnych-gatunkow-obcych), realizowane będzie przez JST i przez pozostałe podmioty (z wyłączeniem organów zobowiązanych do podjęcia działań, wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych). 
8.   Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji, ze spełnieniem wszystkich warunków i wymogów środowiskowych wynikających z przepisów oraz za zgodą właściwego organu nadzorującego poszczególne formy ochrony przyrody.
9.   Zgodność projektu z unijnymi dokumentami strategicznymi: Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. (USB) i Priorytetowych Ram Działania (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021-2027.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi: 
– RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu;
– RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Wnioski można składać od 02.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/27-bioroznorodnosc/

Scroll to Top