Aktualne przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące radnych

Zgodnie z Art. 11. § 1. Kodeksu wyborczego bierne prawo wyborcze, czyli prawo do ubiegania się o mandat radnego gminy, powiatu lub sejmiku województwa ma każda osoba, której przysługuje również czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że radnym może zostać każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa, do którego organów zamierza kandydować.

Według obowiązujących przepisów, radnym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydować do rady gminy lub powiatu nie może też osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Kandydata na radnego musi zgłosić komitet wyborczy, który zostanie utworzony przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne lub przez wyborców. Jednocześnie można kandydować tylko do jednej rady. 

Lista kandydatów do rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego musi być poparta podpisami. W przypadku gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców, gdzie obowiązuje system większościowy, listę, na której znajduje się nazwisko jednego kandydata, powinno podpisać co najmniej 25 wyborców. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców obowiązuje system proporcjonalny i w związku z tym na liście powinno się znaleźć co najmniej pięciu kandydatów, a zgłaszana lista musi być poparta co najmniej przez 150 wyborców.

W przypadku wyborów do rad powiatów na liście musi być co najmniej trzech kandydatów i powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Każda zgłaszana lista kandydatów do sejmiku powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców. 

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top