Równać Szanse – Małe Granty

Trwa konkurs „Równać Szanse – Małe granty”, którego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. To jedyny konkurs w 2024 roku.

 Wnioski mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

 O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.

Wsparcie można uzyskać na Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców).

Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Realizowane projekty powinny dawać szansę na:
1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Realizowane projekty mają:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.

Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2024 r.

źródło: https://malegranty.org/

Scroll to Top