Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna

Konkurs pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest organizowany przez: Ministra Edukacji i Nauki oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu całego kraju.

Celem Konkursu jest:
a) poznanie przez uczniów historii rodzinnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, w szczególności w oparciu o zasoby archiwów państwowych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.),  
b) rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa,
c) uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne, na przykładzie genealogii rodziny,
d) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów,
e) kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów,
f) propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

Zadaniem w Konkursie jest przygotowanie, na zasadach określonych w regulaminie, projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia przedstawionej w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych.

Projekt edukacyjny powinien wpływać na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, w szczególności poprzez jego wykorzystanie w procesie kształcenia w ramach realizowanej przez szkołę działalności innowacyjnej, w tym w ramach prezentacji na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Uczeń przygotowuje projekt edukacyjny pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami archiwów państwowych.

Projekt edukacyjny ma zawierać:
a) drzewo genealogiczne (wykres) rodziny ucznia, wykonane dowolną techniką, w formacie pdf lub HTML,
b) opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, małżeństw, zgonów) oraz liczby pokoleń i liczby osób przedstawionych na tym wykresie,|
c) przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i historię rodzinną na tle historii regionu i kraju, uzupełniające drzewo genealogiczne,
d) odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,
e) bibliografię, czyli wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą archiwum państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych, wraz z ich poprawnym zapisem bibliograficznym (np. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Łodzi, sygn. 1, 1818, 1, urodzenie Marianny Kowalskiej, s. 3),
f) informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu edukacyjnego na zajęciach edukacyjnych.

Po przygotowaniu pracy konkursowej przez ucznia, nauczyciel przesyła ją do 24 kwietnia 2024 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego.

źródło: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/konkurs-bez-korzeni-nie-zakwitniesz-moja-wielka-i-mala-ojczyzna-

Scroll to Top