Kształcenie ogólne

Nabór projektów nr FELU.10.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne (typ projektu nr 3) Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.3: Kształcenie ogólne, tj.: typ projektów nr 3 Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Beneficjenci:
a)    organizacja pozarządowa,
b)    instytucja prowadząca działalność oświatową lub kulturalną,
c)    poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz jej organ prowadzący,
d)    jednostka samorządu terytorialnego (oraz jej jednostki organizacyjne), jej związki, porozumienia i stowarzyszenia,
e)    szkoła i placówka oświatowa oraz jej organ prowadzący.

Nabór wniosków trwa od 22.02.2024r do 15.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top