Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Nabór wniosków nr: FESW.09.01-IZ.00-001/24 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

  1. typ projektu nr 1: kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
  2. typ projektu nr 2: rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1. obejmujące m.in.:
    a)wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu,
    b)działania o charakterze integracyjnym, poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więz

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Lokalne Grupy Działania posiadające siedzibę na obszarze woj. świętokrzyskiego. W ramach naboru nie ma możliwości wsparcia podmiotów reintegracyjnych.

Nabór wniosków trwa od 03.06.2024r do 17.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top