Aktywizacja zawodowa

Nabór konkurencyjny w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa (typ projektu nr 1) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 9.2, tj. typ projektu nr 1: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a) Jednostki samorządu terytorialnego;
b) Jednostki organizacyjne JST, w tym posiadające osobowość prawną, związki, porozumienia
i stowarzyszenia JST;
c) Urzędy pracy w zakresie prowadzonej działalności ustawowej;
d) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
e) Organizacje pozarządowe;
f) Podmioty ekonomii społecznej;
g) Agencje zatrudnienia;
h) Instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy;
i) Instytucje dialogu społecznego, Instytucje partnerstwa lokalnego;
j) Ochotnicze Hufce Pracy;
k) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
l) Pracodawcy.

Nabór wniosków trwa od 18.04.2024r do 14.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top