Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Zasadniczym celem interwencji jest ograniczenie strat  oraz zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej. Przewiduje się wsparcie działań:

  • prowadzących do zwiększenia efektywności dostaw wody, zapewniających rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dystrybuowania i magazynowania wody,
  • działań dla zrównoważonej gospodarki wodnej, eliminujących awaryjność sieci wodociągowej i straty wody z powodu wycieków, kradzieży i błędów opomiarowania, prowadzących do efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych,
  • wprowadzających systemy monitorowania sieci wodociągowej (jakość, ilość pobieranej i uzdatnianej wody),działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody (element uzupełniający projektu).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:        

  • administracja publiczna. W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;        
  • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;         

  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Nabór wniosków trwa od 13.10.2023r do 30.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top