Wychowanie przedszkolne OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23 w ramach: Działania: 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT.

Typy projektów: 

  • Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i ich bieżące funkcjonowanie;
  • Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
  • Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne).

Typy wnioskodawców: 

Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym przedszkole publiczne lub publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, które są objęte wsparciem w ramach projektu (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych).

Partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Nabór wniosków trwa do 15.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top