Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT

Nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty reprezentujące związki ZIT na terenie województwa wielkopolskiego .

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte działania na rzecz wzmocnienia potencjału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym między innymi: zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze subregionalnym, w tym w zakresie opracowania strategii ponadlokalnych/strategii ZIT oraz innych dokumentów planistycznych i analitycznych, wspierających kompleksowy rozwój w obszarach funkcjonalnych oraz ich zarządzanie, monitorowanie i ocenę.

Nabór wniosków trwa od 08.04.2024r do 24.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top